Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 1 marca 2024 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2024

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gr. 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23/8, 36, 37, 38, 39, 226 położonych w sołectwie Kawczyce, gmina Busko – Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 2 marca 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, al. Adama Mickiewicza 10, pokój nr 5, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].