Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 27 marca 2024 r.

Znak: BUŚ.6730.20.2024

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

zawiadamiam

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działek o nr ewid. gr. 46, 48, 40 położonych w sołectwie Wolica, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku letniskowego na działkach ozn. nr ewid. gr. 41/2 oraz 47 położonych w sołectwie Wolica, gmina Busko–Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 28 marca 2024 roku do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, al. Adama Mickiewicza 10, pokój nr 5, w godzinach pracy tut. Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].