Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 28.03.2024 r.

Znak:GKN.6853.13.2023

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - zwanej dalej u.g.n.,

STAROSTA BUSKI zawiadamia,

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Agata Woźniak, reprezentująca firmę ELPRIM, ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 20 Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 391/5,391/6 o łącznej pow. 0,3699 ha, poprzez udzielenie zezwolenia inwestorowi - PGE Dystrybucja S.A. na budowę urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie budowy ziemno-kablowej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową o długości 95 m.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 u.g.n. - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, a także w dniu 12.01.2024 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. informuję, że w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy w celu wydania stosownej decyzji. Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w oparciu o które zostanie wydana decyzja.

Dokumentacja będzie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 40, w godz. 7:30 - 15:30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-370-50-63. Ponadto w sprawie kontaktować się można: za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), platformy ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z art. 36 k.p.a. uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 10 maja 2024 r.

Na podstawie art. 37 k.p.a. stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w w/w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].