Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
 

Vademecum

  1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
  2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
  3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta, Burmistrza, Prezydenta.
  4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Interpelacja Radnego Łukasza Szumilasa w sprawie remontu i modernizacji dwóch reprezentacyjnych ulic miasta:

  1. Ul. Partyzantów wraz z budową na miejscu barierek – zatoczek, parkingowych plus kosze, ławki, wykonanie nowej nawierzchni oraz małej infrastruktury z widoczną identyfikacją wizualną Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
  2. Ul. Wojska Polskiego – kosze, ławki, wykonanie nowej nawierzchni, rondo Jana Pawła II jako witacz zapraszający do kurortu uzdrowiskowego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Zamknij
-->