Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2017 rok (Nr XLII/560/2018).

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (Nr XLII/561/2018).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2018 -2040 (Nr XLII/562/2018).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok (Nr XLII/563/2018).

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Nr XLII/564/2018).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (Nr XLII/565/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (Nr XLII/566/2018).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (Nr XLII/567/2018).

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa (Nr XLII/568/2018).

W sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Nr XLII/569/2018).

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój (Nr XLII/570/2018).

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołaczkowice na lata 2018-2024 (Nr XLII/571/2018).

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2017 (Nr XLII/572/2018).

W sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną (Nr XLII/573/2018).

W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój (Nr XLII/574/2018).

W sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Nr XLII/575/2018).

W sprawie zmiany uchwały nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdoju (Nr XLII/576/2018).

W sprawie zmiany uchwały Nr 1/11/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zmienionej uchwałą Nr III//31/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. (Nr XLII/577/2018).