Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.26.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 14.06.2019
 • termin składania ofert: 24.06.2019 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
 • data ogłoszenia: 14.06.2019
 • termin składania ofert: 25.06.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Busko-Zdrój, dnia 11.06.2019 r.

Znak: RSID.7051.34.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

2.Warunki ogólne wynikające z prawa budowlanego. Materiały przeznaczone do wbudowania – powinny posiadać atesty.

3.Warunki realizacji przedmiotu umowy.
3.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
3.2) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
3.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf ].

Załączniki:
1. Nr 1 – Formularz Ofertowy [ doc ]
2. Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy [ doc ]
3. Nr 3 - Opis urządzeń [ pdf ]
4. Nr 4 – Wzór umowy [ pdf ]
5. Nr 5 – Tabela cen jednostkowych [ docx ]

 

 

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.25.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 04.06.2019
 • termin składania ofert: 19.06.2019 godz. 10:00, 24.06.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Zmiana ogłoszenia [ pdf ]
 

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”.
 • data ogłoszenia: 03.06.2019
 • termin składania ofert: 12.06.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
 

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.23.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”
 • data ogłoszenia: 2019.05.29
 • termin składania ofert: 2019.06.19 godz. 10:002019.06.24 godz. 10:00, 2019.07.01 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2019.05.31).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2019.06.17).

Busko-Zdrój, dnia 23.05.2019r.

Znak: RSID.7013.2.3.1.2013.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej uruchomienia instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul.Grotta w Busku-Zdroju”.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na uruchomieniu instalacji solarnej wykonanej w 2014r. na potrzeby Pływalni Miejskiej, Samorządowego Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju, w tym:

 • usunięcie z istniejącej instalacji solarnej czynnika grzewczego - roztworu glikolu
  Powyższe polegać powinno na usunięciu i oczyszczeniu instalacji celem wypełnienia roztworem glikolu (nowym) o parametrach nie gorszych niż przewidziano w dokumentacji powykonawczej instalacji solarnej.
 • zdiagnozowanie i usuniecie wszystkich nieszczelności instalacji,
  Powyższe obejmować powinno przeprowadzenie analizy określającej powód rozszczelnienia instalacji oraz zlokalizowanie wszelkich nieszczelności. Usunięcie nieszczelności - poprzez usunięcie wad instalacji. Jeśli do usunięcia wad instalacji wymagana jest wymiana wadliwego elementu - element ten należy wymienić na nowy wolny od wad. Przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z wymogami norm.
 • zalanie wodą i sprawdzenie stanu technicznego pozostałych elementów hydraulicznych,
  Obejmuje: zalanie wodą instalacji uszczelnionej i sprawdzenie poprawności funkcjonowania pozostałych elementów instalacji solarnej.
 • przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnej,
  Powyższe polegać powinno na przeprowadzeniu pełnego rozruchu instalacji solarnej poprzez poddanie jej eksploatacji przez min. 48 godzin, w tym min. 1 dzień słoneczny.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
 • data ogłoszenia: 2019.05.22
 • termin składania ofert: 2019.05.31 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o unieważnieniu postępowania (zadanie 1) [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2019.05.21
 • termin składania ofert: 2019.05.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju” w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2019.05.15
 • termin składania ofert: 2019.05.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].