Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 13.05.2020 r.

Znak: GKNR.6825.24.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości WIDUCHOWA, obręb 0041, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 680 na działki nr 680/1 i 680/2 wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 680/1. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.25.2020 z dnia 14.04.2020 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 680 o pow. 0.1900 ha działki nr 680/1 o projektowanej pow. 0.0137 ha i działki nr 680/2 o projektowanej pow. 0.1763 ha. Projektowana działka nr 680/1 wydzielona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości o numerze 681/2 stanowiącej drogę gminną. Projektowana działka 680/2 pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu osoby fizycznej. Punkty graniczne wydzielonej drogowej działki nr 680/1 należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 ),
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm.).

Termin opracowania dokumentacji: trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta - Projekt podziału nieruchomości o numerze działki 680 w miejscowości WIDUCHOWA” z dopiskiem nie otwierać przed 25.05.2020 r. godz. 15:00, należy złożyć w Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) ( załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie UMiG ul. Mickiewicza 10, pokój nr 8. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój
W/w czynności dokona Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub upoważniony przez niego pracownik.

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę.

W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne (załącznik nr 1).

Zapraszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Ponieważ szacowana przez Zamawiającego wartość za opracowanie dokumentacji geodezyjnej nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wobec powyższego zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.

Załączniki:

Zaproszenie [ pdf ].
Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.25.2020 z dnia 14.04.2020 r. (załącznik nr 1)
Wzór oferty (załącznik nr 2),
Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 3),
Projekt umowy (załącznik nr 4)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].