Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 04.11.2020 r.

Znak: GKNR.6830.5.6.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Zbludowice, obręb 0043, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 494/3 z działką nr 494/4 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 276 ze zm.),

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453 ),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2020 r. poz 1429 ) oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ).

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Zbludowice” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, pokój nr 3 w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości ( załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie UMiG ul. Mickiewicza 10. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne ( załącznik nr 4).

Zapraszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Ponieważ szacowana przez Zamawiającego wartość za opracowanie opinii geodezyjnej nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, wobec powyższego zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.

Załączniki :

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

1. Załącznik graficzny do zaproszenia (załącznik nr 1)  [ pdf ].
2. Wzór oferty (załącznik nr 2)  [ pdf ] [ odt ].
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 3) [ pdf ] [ odt ].
4. Projekt umowy (załącznik nr 4)  [ pdf ] [ odt ].