Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 04.01.2021 r.

Sygnatura akt: RSID.271.32.2020.ZP

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-01,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

2. Szczegółowe dane charakteryzujące wielkość zamówienia.

2.1 Charakterystyka ogólna gminy:

 1. Powierzchnia gminy Busko-Zdrój wynosi 23 588 ha. Teren zabudowany ~ 460 ha.
 2. Liczba mieszkańców gminy Busko-Zdrój wynosi ~ 31 121 osób, z czego na wsiach 16 343 a w mieście 14 778.
 3. Liczba budynków w gminie Busko-Zdrój wynosi 6 349, z czego 152 to budynki wielomieszkaniowe, a 6 197 to budynki jednorodzinne.

2.2 Rodzaj i ilość odpadów zebranych w systemie gminnym z nieruchomości zamieszkałych w 2019 r.:

 • 10 01 01 – 292,7600 Mg,
 • 15 01 01 – 1,3600 Mg,
 • 15 01 02 – 0,3800 Mg,
 • 15 01 06 – 2 794,9400 Mg,
 • 15 01 07 – 0,4600 Mg,
 • 16 01 03 – 5,000 Mg,
 • 17 01 01 – 310,4300 Mg,
 • 20 01 23* – 6,0740 Mg,
 • 20 01 28 – 0,4400 Mg,
 • 20 01 32 – 0,1000 Mg,
 • 20 01 34 – 0,0600 Mg,
 • 20 01 35*– 9,2150 Mg,
 • 20 01 36 – 10,0020 Mg,
 • 20 02 01 – 28,9000 Mg,
 • 20 02 02 – 8,8600 Mg,
 • 20 03 01 – 692,1400Mg,
 • 20 03 07 – 85,1400 Mg,

Łącznie odebrano w 2019 r. bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych 4 246,261 Mg odpadów komunalnych.

Łącznie od stycznia do października 2020 r. odebrano 5839,93 Mg odpadów komunalnych. Średnia miesięczna ilość odebranych odpadów komunalnych to 583,993 Mg.

III. Wartość zamówienia:

Cena odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 Mg wynosi: 698,76 zł brutto.

Wartość zamówienia wynosi: 5 520 204,00 zł brutto.

IV. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, gdyż została spełniona przesłanka ustawowa to jest, Gmina jest w 100% właścicielem spółki wskazanej w pkt. IV oraz spółka w ramach prowadzonej działalności w ponad 90% wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę.

VI. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

VII. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane.

Zamawiający nie publikował ogłoszenia o planowanym zamiarze udzielenia zamówienia.

VIII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.01.2021 r. pod nr 2021/S 001-001733.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].