Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Gmina Busko-Zdrój, na podstawie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia1

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

(w zł)2

Przewidywany termin wszczęcia postępowania3

Informacje dodatkowe4

Informacja na temat aktualizacji5

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

Remonty dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

zamówienie z wolnej ręki

360 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.2

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

162 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.3

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

150 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.4

Przebudowa DK 73 na odcinku Bronina - Żerniki Górne polegajaca na wymianie oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową 

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

569 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.5

Budowa budynku Zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju na działce nr 191, obręb 1 położonej przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

1 260 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.6

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

348 600,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.7

Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój 

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

552 800,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.8

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju- etap I

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

1 200 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.9

Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

2 406 000,00

IV kwartał 2021r.

   

2. DOSTAWY

1.2.1

-

-

-

-

-

-

3. USŁUGI

1.3.1

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap III” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

8 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.3.2

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Nowego Parku w Busku-Zdroju w ramach zadania „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” realizowane w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

5 700,00

I kwartał 2021r.

   

1.3.3

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2021/2022

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

912 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.3.4

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

29 600,00

IV kwartał 2021r.

   

1.3.5

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

750 000,00

IV kwartał 2021r.

   

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.

2 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
3 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
4 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
5 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia6

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

(w zł)7

Przewidywany termin wszczęcia postępowania8

Informacje dodatkowe9

Informacja na temat aktualizacji10

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1

-

-

-

-

-

-

2. DOSTAWY

2.2.1

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój na potrzeby oświetlenia ulicznego, obiektów będących własnością Gminy oraz jednostek organizacyjnych i spółki gminy Busko-Zdrój

Przetarg niegraniczony

4 400 000,00

III kwartał

   

3. USŁUGI

2.3.1

Udzielenie Gminie Busko-Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 24 000 000,00 zł

Przetarg niegraniczony

8 611 200,00

II kwartał

   

2.3.2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Busko-Zdrój

Zamówienie z wolnej ręki

5 120 000,00

IV kwartał

   

6 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa;
 10. dynamiczny system zakupów.

7 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
8 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
9 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
10 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].