Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 13.09.2021 r .

Burmistrz Miast i Gminy 
Busko - Zdrój

Znak: GKNR.6810.56.2.2021

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0001, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 140 na działki nr 140/A i 140/B wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 140/A. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.73.2021 z dnia 09.09.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 140 o pow. 0.1623 ha działki nr 140/A o projektowanej pow. o około 0.0080 ha, działki nr 140/B o projektowanej pow. o około 0.1543 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 140/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek z aktualnego na Tp.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 ), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).

Termin opracowania dokumentacji: od 10 grudnia 2021 r.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta - Projekt podziału nieruchomości o numerze działki 140 – m. BUSKO – ZDRÓJ, ob. 01” z dopiskiem nie otwierać przed 23.09.2021 r. godz. 10:00 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 22.09.2021 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) (załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 23.09.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie UMiG ul. Mickiewicza 10, pokój nr 6. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój. W/w czynności dokona Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub upoważniony przez niego pracownik. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne (załącznik nr 1). Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpływu tylko jednej oferty. W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy lub stawiając się odmówi jej podpisania , umowa może zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, bądź zaproszenie do składania
ofert zostanie ponownie ogłoszone według wyboru zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - postanowienie [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oferta [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].