Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 6 lipca 2022 r.

GKUM.7030.12.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości do 130 000 zł netto

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamówień publicznych, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 16/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.

Gmina Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój na obszarze Gminy Busko-Zdrój.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój na obszarze Gminy Busko-Zdrój.
1.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Etap 1.: Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój wyznaczonej Uchwałą Nr XXX/345/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój.

Etap 2.: W przypadku gdy po wykonaniu wskazanego w Etapie I przeglądu nastąpi konieczność opracowania aktualizacji (zmiany) aglomeracji Busko-Zdrój, wówczas przedmiotem zamówienia będzie również opracowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Busko-Zdrój, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnieniu go z organami opiniującymi.

1.2 Plan zmiany obszaru aglomeracji powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
a) Dyrektywą ściekową Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.,
b) Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
c) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
d) Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
e) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
f) Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028),
g) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586),
i) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311),
j) Dokumentem pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanym na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru aglomeracji zgodnie z celami i wytycznymi dyrektywy Rady 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dostępnym na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf

1.3 Pozyskanie niezbędnych materiałów leży po stronie Wykonawcy.

1.4 Część graficzna planu musi zawierać następujące informacje:
a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomeracje na mapie w skali 1: 10 000, lub w przypadku jej braku – w skali 1: 25 000 (Wykonawca wystąpi do właściwego organu o udostępnienie odpowiednich podkładów mapowych dla przedmiotowego opracowania),
b) oznaczenie istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są lub będą odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
c) oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
f) oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
g) oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej,

1.5 Część opisowa planu aglomeracji musi zawierać następujące informacje:
a) dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
b) informacje o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
c) informacje o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji,
d) dane o wskaźnikach koncentracji – informacje o liczbie mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Przeliczenie wskaźnika długości sieci,
e) dane o liczbie turystów i kuracjuszy w sezonie turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnie ścieków,
f) dane o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
g) dane o liczbie kuracjuszy przebywających w obiektach noclegowych i sanatoryjnych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
h) równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców i opis gospodarki ściekowej zawierający:
- informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,
- informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
- informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,
- przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d,
- lokalizacje i ilość istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Należy uwzględnić jakość ścieków oczyszczonych, % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
- informacja o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin realizacji inwestycji. Uwzględnić należy obecną i planowaną jakość ścieków oczyszczonych, obecny i planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
- dane o strefach ochronnych ujęć, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
- ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony jak w przypadku systemu kanalizacji zbiorczej,
- dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary lub zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,
- informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego oraz jego miejsce ogłoszenia, uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody- informacja o obszarach znajdujących się na liście, o której w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mających znaczenie dla Wspólnoty - należy podać uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji,
- w przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji należy zamieścić opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji,
- uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

1.6 W szczególności należy przeanalizować w aglomeracji:
a) wymagany procent skanalizowania aglomeracji w oparciu o analizę RLM dla ścieków komunalno-bytowych oraz przemysłowych przeliczonych wg ww. wytycznych,
b) spełnienie, w przypadku nowo budowanej sieci wskaźnika koncentracji tj. wskaźnika długości sieci obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłoczonymi),
c) możliwość osiągnięcia przez oczyszczalnię podwyższonych standardów oczyszczania ścieków, zgodnie z planowanymi zmianami opisanymi w opracowaniu pn. „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

1.7 Opracowanie zmiany planu aglomeracji należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (w tym w zapisie edytowalnym doc. xls, dwg, itp.)
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających i opiniujących, a następnie do ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionych opracowań.
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia realizacji zamówienia:
- Etap I do 30 sierpnia 2022 r.
- Etap II – w razie wystąpienia konieczności opracowania aktualizacji (zmiany) aglomeracji Busko-Zdrój, przygotowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Busko-Zdrój, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnieniu go z organami opiniującymi do 30 września 2022 r.
3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt związany z wykonaniem przedmiotu Zamówienia w podziale na 2 etapy.
4. Cenę należy wyrazić w kwocie brutto.
Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
5. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w okresie trwania umowy. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty (ZO).
6. Do oferty Wykonawca winien załączyć parafowany projekt umowy. Warunki na jakich zostanie zawarta umowa z Wykonawcą określono w załączniku nr 2 do niniejszego ZO.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz przedłożyć dowody potwierdzające należyte wykonanie powierzonych mu zadań.
9. Odrzucenie oferty następuje w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- została złożona po terminie,
- Wykonawca nie uwiarygodnił swojego doświadczenia.
10. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Maciej Dzieciątkowski, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych, tel. (41) 370-52-22.
11. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem: „Wykonanie przeglądu oraz aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój na obszarze Gminy Busko-Zdrój” należy złożyć lub przesłać na adres: Gmina Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 11.00.
13. O wyborze oferty będzie decydowało jedno kryterium oceny oferty: cena z wagą 100 %.
14. Po zakończeniu procedury wyboru nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
16. Niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej UMiG w Busku-Zdroju pod adresem: www.umig.busko.pl.

17. Klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku –Zdroju, przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko -Zdrój, tel. 41 370 52 80,
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku –Zdroju możliwy jest pod numerem tel. 413705260 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
cenowej w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) w związku z w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017,poz. 1579, ze zm.),
• odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria archiwalna B5,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu,
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie pdf ]
Załącznik nr 1 - wzór oferty [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy [ pdf ].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022.07.28).