Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko–Zdrój, dnia 25.07.2022 r.

Znak: GNWR.6810.43.3.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 430/5 na działki nr 430/A i 430/B wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 430/A i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.50.2022 z dnia 19.07.2022 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 430/5 o pow. 0.8974 ha działek nr 430/A o projektowanej pow. około 0.8941 ha, 430/B o projektowanej pow. około 0.0033 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 430/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Termin opracowania dokumentacji: trzy miesiące od daty podpisania umowy, zleceniodawca nie przewiduje możliwości przedłużenia realizacji zamówienia.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Podana cena powinna zawierać podatek VAT.

Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta-Projekt podziału nieruchomości o numerze działki 430/5-m. Busko-Zdrój, ob 06” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 09.08.2022 r. do godz. 1500. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) (załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 900 w siedzibie UMiG al. Mickiewicza 10, pokój nr 13. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko–Zdrój. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne. Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpływu tylko jednej oferty. W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa może zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, bądź zaproszenie do składania ofert zostanie ponownie ogłoszone według wyboru zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

1. Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.50.2022 z dnia 19.07.2022 r. (załącznik nr 1) [ pdf ].
2. Wzór oferty (załącznik nr 2) [ pdf ].
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych (załącznik nr 3) [ pdf ].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022.08.10).