Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2003-10-09   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : OIS–8170–52/03
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie adaptacji części pomieszczeń byłej szkoły w Baranowie na świetlicę wiejską
Numer sprawy : OIS–8170–52/03
2003-10-09
Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Al. Mickiewicza 10,
28-100 Busko Zdrój, tel. 378–24–55, fax: 378–34–39,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji części pomieszczeń byłej szkoły w Baranowie na świetlicę wiejską.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji części pomieszczeń byłej szkoły
w Baranowie na świetlicę wiejską w zakresie robót murarskich, malarskich, posadzkarskich, instalacyjnych elektrycznych, wymiany stolarki okiennej, wymiany przyłącza energii elektrycznej.
Na dzień odbioru robót Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymagany termin wykonania robót: 15 grudnia 2003 r.

Wadium – 1 000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 44.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Krzysztof Tometczak, tel. 378 24 55, wew. 210, pok. 36, w godz. 700 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 3.
Termin składania ofert upływa dnia 20 października 2003 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 października 2003 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.

W przetargu mogą wziąć udziału oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryterium oceny oferty i jego znaczenie: cena (koszt) 100%.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.