Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2003-12-16   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/37/03
 Przedmiot zamówienia
 dostawa sprzętu komputerowego, oraz oprogramowania na potrzeby UMiG Busko
Numer sprawy : RS – 341/37/03
2003-12-16

Przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój
tel. (0- 41) 378–24–55, fax. (0-41) 378–34–39,

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO, którego przedmiotem jest:
dostawa sprzętu komputerowego, oraz oprogramowania na potrzeby UMiG Busko 

Wymagany termin wykonania zamówienia - 31.12.2003 .
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 19. ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu stosuje się preferencje krajowe.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 23, lub otrzymać pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania specyfikacji.
Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta UMiG do dnia 24.12.2003 do godz. 900,
Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest: Jakub Karpiński w godz. 700-1500,
tel.(041) 378-24-55.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2003 o godz. 0915 w pokoju nr 25 w siedzibie Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%
Przewiduje się składanie ofert częściowych
Przewiduje się składanie ofert równoważnych
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.