Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2004-01-08   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/3/04
 Przedmiot zamówienia
 opracowanie studiów wykonalności dla projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Numer sprawy : RS – 341/3/04
2004-01-08

Przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 24 55, fax. 041 378 34 39

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie studiów wykonalności dla projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przedmiot zamówienia:

  1. Studium wykonalności dla projektu: „Poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Busko Zdrój”
  2. Studium wykonalności dla projektu: „Rozwój infrastruktury społecznej Gminy Busko Zdrój”
  3. Studium wykonalności dla projektu: „Modernizacja lokalnej sieci drogowej w Gminie Busko Zdrój”
  4. Studium wykonalności dla projektu: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Busko Zdrój” .

Szczegółowy zakres realizacji określa SIWZ.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin realizacji (wymagany)- 2004-03-10.
Wadium – 700,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 36 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Anna Przyborowska-Ryś, tel. 41 378 2455 wew. 206, lok. 36, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Biuro Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej pok. nr. 3.
Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2004 o godzinie 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2004 o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna pok. nr. 25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.