Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2002-11-25  Przetarg nieograniczony - Znak: ORK V - 341/48/02
 Przedmiot zamówienia:
wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko Zdrój.

Busko Zdrój 2002-11-25

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Al. Mickiewicza 10, tel. 0-prefix-41-378 -24-55, fax: 0-prefix-41-378-34-39, ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko Zdrój.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko Zdrój.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

 

Wymagany termin wykonania robót: 31 stycznia 2003 r.

Wadium - 2 000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 36.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż. Wiktor Kwas,
tel. (0-prefix-378-24-55, wew. 210, pok. 36, w godz. 700 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 27.

Termin składania ofert upływa dnia 3 grudnia 2002 r. o godz. 830.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 grudnia 2002 r. o godz. 900
w siedzibie Zamawiającego, pok. 25.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni napodstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust.7 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.