Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2002-12-03  Przetarg nieograniczony - Znak: ORK V - 341/49/02
 Przedmiot zamówienia:
dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Busko Zdrój 2002-12-03

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój, Al. Mickiewicza 10, tel. 0-prefix-41-378 -24-55, fax: 0-prefix-41-378-34-39, ogłasza przetarg nieograniczony na, którego przedmiotem jest
dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój.

 

Wymagany termin wykonania robót: 31 grudnia 2002 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 19. ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu stosuje się preferencje krajowe.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 42.

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie UMiG - pokój nr 27, do dnia 12.12.2002 do godz. 1100

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2002 r. o godz. 1130
w pokoju nr 25 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 400,00 zł,

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

Przewiduje się składanie ofert równoważnych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.