Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 18.05.2023 r.

Znak: GNWR.6810.18.4.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 90/1 na działki nr 90/A i 90/B, wraz ze stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 90/A i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.34.2023 z dnia 11.05.2023 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 90/1 o pow. 0,0119 ha działek nr 90/A o projektowanej pow. około 0,0078 ha, 90/B o projektowanej pow. około 0,0041 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 90/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek zgodnie z obowiązującym prawem. Stabilizację trwałą nowych punktów granicznych dla działki 90/A należy wykonać zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Termin opracowania dokumentacji: Trzy miesiące od daty podpisania umowy, natomiast stabilizację punktów granicznych należy wykonać w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

Kryterium oceny oferty: cena 100%.
Podana cena powinna zawierać podatek VAT.
Oferty (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta-Projekt podziału nieruchomości o numerze działki 90/1 –m. Busko-Zdrój” należy złożyć w tymczasowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Różanej 2 (II piętro, pokój nr 11-Biuro Obsługi Interesanta) lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania. Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) (załącznik nr 3).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 05.06.2023 r. o godz. 15:00 w tymczasowej siedzibie UMiG ul. Różana 2, II piętro, pokój nr 13. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty będą opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko–Zdrój. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta z tym spośród oferentów spełniających warunki określone w zaproszeniu, który zaoferuje najniższą cenę. W umowie zostaną określone warunki płatności i kary umowne. Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpływu tylko jednej oferty. W przypadku, gdy osoba wyłoniona jako wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa może zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, bądź zaproszenie do składania ofert zostanie ponownie ogłoszone według wyboru zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].

1. Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.34.2023 z dnia 11.05.2023 r. [ pdf ] ,
2. Wzór oferty [ pdf ] [ odt ] ,
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawień zawodowych [ pdf ] [ odt ] ,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2023.06.07).