Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Uchwała Nr 30/2012
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2011 r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011 r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011 r. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania. budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2011 rok [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój z dnia 03 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2011 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [pdf

Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [ pdf ].

Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku [ pdf].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poreczen gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  [pdf].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [ pdf ].

Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r. [ pdf ].

Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2011r. [ pdf ].

Rb-30s - roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [ pdf ].

Rb-34s - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do konca IV kwartału roku 2011 [ pdf ].

Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu dministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawam i za IV kwartał roku 2011 [ pdf ] i [ pdf ].

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych [ pdf]

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011 [ pdf ]

Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające ostanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej [ pdf ]

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych [ pdf ]