Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Busko-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2013 [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2013 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2013 r. [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2013r. [ pdf ].

Uchwala Nr 37/I/2014
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko Zdrój za 2013 rok [ pdf ].

Znak:FB 3035.5.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2013 rok  [ pdf ].

 

Znak:FB.3035.6.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2013 rok [ pdf ].

 

Znak: FB 3034.5.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 22 stycznia 2014 roku

W sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za IV kwartały 2013 roku [ pdf ].

 

Znak:FB.3126.103.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 25 marca 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

 

Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 3 ].

Rb-34s - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu na koniec 2013r. [ pdf ].

Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r. [ pdf ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2013 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji. Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku [ pdf ] [ korekta ].