Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2019r. [ pdf ].

Sprawozdania finansowe SPZPOZ (t.j. Bilans, rachunek zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu) [ pdf ].

FB.3035.6.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2019 rok [ pdf ].

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa – zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. – jednostkowy urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Informacja dodatkowa – jednostkowa urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – jednostkowy urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – jednostkowe urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Uchwała Nr 49/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 16.04.2020 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - sprawozdanie zbiorcze na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji - sprawozdanie zbiorcze na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].