Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Historia działań przygotowania zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne
i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”.

 1. W dniu 28 lipca 2015 roku Gmina Busko-Zdrój zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne.
 2. W dniu 29.11.2016r. Gmina Busko-Zdrój (po opracowaniu niezębnych dokumentów) złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Busko-Zdrój”. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku –Zdroju o sale i pracownie dydaktyczne wraz z wyposażeniem. Dodatkowo w ramach projektu w celu poprawy i wzmacniania sprawności fizycznej uczniów zaplanowano zrealizowanie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2.
 3. Na początku 2017 roku (10.02.2017r.) Gmina Busko-Zdrój otrzymała prawomocną Decyzję udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.
 4. W maju 2017r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne oraz budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2.
 5. Przetarg został unieważniony 26 maja 2017roku, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania (złożono dwie oferty cenowe: pierwsza oferta w kwocie 10 820 000,00zł, druga oferta w kwocie 11 100 000,00zł).
 6. W dniu 25 maja 2017r. została podpisana PRE-UMOWA z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie realizacji projektu w zakresie rozbudowy budynku szkoły i budowy kompleksu boisk.
 7. W lipcu 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót dla zakresu obejmującego budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – we wrześniu 2017r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót na realizację budowy kompleksu boisk przy SP Nr 2.
 8. W dniu 28 listopada 2017r. (po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej), Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi Publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Wartość dofinansowania projektu w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz budowy kompleksu boisk sportowych stanowi ok. 3 mln zł.
 9. W dniu 12 grudnia 2017r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące.
 10. W marcu bieżącego roku została zawarta umowa na roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. W dniu 27 marca przekazano Wykonawcy plac budowy.

Zakres prac w ramach przedmiotowej umowy został podzielony na dwa Etapy:

- w ramach Etapu I Wykonawca robót został zobowiązany do wykonania robót budowlano-montażowych (stan surowy zamknięty) polegających na wykonaniu nadbudowy o jedną kondygnację (II piętro) budynku SP Nr 2 oraz wykonania robót budowlanych dotyczących przebudowy, remontu i modernizacji pomieszczeń parteru i I piętra budynku SP Nr 2.

Termin na wykonanie przedmiotowych prac został ustalony do końca sierpnia 2018roku.

Z uwagi na konieczność wykonania tak obszernego zakresu robót oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoły, w przedmiotowej placówce szkolnej został skrócony rok szkolny o jeden miesiąc. Dzięki temu Wykonawca rozpoczął roboty budowlane od czerwca 2018 roku.

Roboty budowlane prowadzone były bardzo intensywnie przez cały okres wakacji tj. od czerwca do sierpnia bieżącego roku.

W ramach przedmiotowych prac wykonano roboty remontowe i modernizacyjne budynku szkoły: malowanie sal lekcyjnych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano nowe wykładziny podłogowe, wymieniono instalacje elektryczne i sanitarne.

W miejscu dotychczasowego łącznika między szkołą a istniejącą salą gimnastyczną wykonano nowe pomieszczenia sanitarne dla chłopców i dziewcząt oraz personelu szkoły.

W miejscu starych sanitariatów wykonano pomieszczenia administracyjne i archiwum szkoły. Odnowiono pozostałe pomieszczenia szkolne oraz wykonano nadbudowę (stan surowy zamknięty) kondygnacji II piętra.

Z uwagi na napotkane problemy na budowie związane z wystąpieniem kolidujących belek żelbetowych z nowoprojektowanymi warstwami posadzkowymi części nadbudowywanej II kondygnacji nastąpiła konieczność wydłużenia terminu wykonania części prac na I piętrze do dnia 27.09.2018r.

- w ramach Etapu II Wykonawca robót wykona w terminie do 03.07.2019 roku prace budowlane związane z zakończeniem robót II piętra budynku szkoły, w ramach których powstanie 11 sal lekcyjnych (część pracowni z zapleczami), oraz powstanie nowa klatka schodowa wraz z windą umożliwiającą komunikację w obrębie budynku dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji parteru powstaną nowe pomieszczenia szatni.

W ramach prac Etapu II zostaną wykonane również roboty wykończeniowe zewnętrzne elewacji budynku szkoły oraz zostanie wykonane nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły (dojścia, chodniki, miejsca postojowe, droga pożarowa z placem manewrowym, ogrodzenia terenu).

Zmodernizowany budynek szkoły Podstawowej Nr 2 zostanie dodatkowo wyposażony w innowacyjne pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej, przyrodniczej, informatycznej. Szkoła zostanie doposażona również w nowe zestawy meblowe oraz armaturę sanitarną.

Podjęte przez Gminę działania obejmujące rozbudowę i modernizację budynku szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej na wysokim poziomie odpowiadającym współczesnym standardom.