Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia1

Orientacyjna wartość zamówienia netto

(w zł)2

Przewidywany termin wszczęcia postępowania3

Informacje dodatkowe4

Informacja na temat aktualizacji5

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

-

-

-

-

-

-

2. DOSTAWY

1.2.1

-

-

-

-

-

-

3. USŁUGI

1.3.1

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2022 roku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

198.000,00

IV kwartał 2021 r.

   

1.3.2

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

216.000,00

IV kwartał 2021 r.

   

1 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1 tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2 tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3 tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4 partnerstwo innowacyjne;
5 negocjacje bez ogłoszenia;
6 zamówienie z wolnej ręki;
7 konkurs;
8 umowa ramowa.

2 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
3 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
4 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
5 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia6

Orientacyjna wartość zamówienia netto

(w zł)7

Przewidywany termin wszczęcia postępowania8

Informacje dodatkowe9

Informacja na temat aktualizacji10

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1

-

-

-

-

-

-

2. DOSTAWY

2.2.1

-

-

-

-

-

-

3. USŁUGI

2.3.1

-

-

-

-

-

-

 

6 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
7 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
8 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
9 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
10 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].