Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Znak sprawy: FK.26.11.2021

Busko-Zdrój, 14.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO FILHARMONII
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNI SENIORZY W BUSKUZDROJU”

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

  1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia, który stanowi integralną część zaproszenia.
  2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek VAT.
  3. Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielone Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.
  4. Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2021 godzina 8:00 w sekretariacie Dyrektora MGOPS w Busku Zdroju ul. Kościuszki 2a. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: „Rozpoznanie cenowe na zorganizowanie wyjazdu do filharmonii w ramach realizacji projektu Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju”. Nie otwierać przed dniem 22.09.2021 r. godz. 8:10.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r. o godz. 8:10 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania + załączniki [ pdf ].