Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 09.11.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.30.1.2018

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony: 

a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Elżbiecin gm. Busko- Zdrój przy drodze krajowej DK 73, oznaczona w ewidencji gruntów nr 18 o powierzchni 0,36 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00068945/7. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju obr. 11 przy ul. Bohaterów Warszawy, składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 67/5 i powierzchni 0,0995 ha, 67/6 i powierzchni 0,0040 ha, 67/7 i powierzchni 0,0162 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9 oraz z działki nr 72/1 i powierzchni 0,0347 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00007340/1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako tereny o przeznaczeniu: „przemysłowo-składowo-usługowym”. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/1 o powierzchni 0,14 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 20.07.2018 r.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/4 o powierzchni 0,2164 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został w dniu 20.07.2018 r.

3) Piąty przetarg ustny nieograniczony:

a) Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Ruczynów gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 182/1 o powierzchni 0,49 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00026883/3. Na działce znajdują się: budynek mieszkalny murowany jednokondygnacyjny z dobudowaną komórką oraz drewnianą stodołą pokryte wspólnym dachem o łącznej powierzchni zabudowy 104 m2, budynek gospodarczy o pow. Zabudowy 8m2, studnia oraz ogrodzenie o długości ok. 40 m wykonane z siatki metalowej na cokole betonowym. Budynki i budowle są w złym stanie technicznym. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 28.09.2017 r.
II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 16.11.2017 r.
III przetarg na sprzedaż ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 16.05.2018 r. IV przetarg na sprzedaż ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 20.07.2018 r.

2. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Mając na uwadze, że nieruchomość nr 18 w Elżbiecinie ma charakter rolny do jej nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu się ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10

 • o godz.10:00 – dz.nr 18 w Elżbiecinie
 • o godz.10:30 – dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju 
 • o godz.11:00 – dz. nr 659/1 w Szańcu 
 • o godz.1130 – dz. nr 659/4 w Szańcu 
 • o godz.12:00 – dz. nr 182/1 w Ruczynowie

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

 • dz.nr 18 w Elżbiecinie - 103 000,00 zł
 • dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju - 226 000,00 zł 
 • dz. nr 659/1 w Szańcu - 27 000,00 zł 
 • dz. nr 659/4 w Szańcu - 46 000,00 zł 
 • dz. nr 182/1 w Ruczynowie - 39 000,00 zł

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości nr 18 w Elżbiecinie, która zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz za wyjątkiem nieruchomości nr 182/1 w Ruczynowie, która zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust.8 cytowanej ustawy.

4. Wadium w wysokości:

 • 11 000,00 zł – dz.nr 18 w Elżbiecinie
 • 25 000,00 zł – dz. nr 67/5, 67/6, 67/7, 72/1 obr. 11 w Busku-Zdroju 
 • 3 000,00 zł – dz. nr 659/1 w Szańcu 
 • 5 000,00 zł – dz. nr 659/4 w Szańcu 
 • 4 000,00 zł – dz. nr 182/1 w Ruczynowie

należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 10 grudnia 2018r. Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub nie dokona do dnia zawarcia aktu notarialnego wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, Gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 41-370-52-62; tam też wyłożony jest do wglądu ,,Regulamin przetargu”.

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • dokument tożsamości,
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
 • złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w ,,Regulaminie przetargu” oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
 • złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój oraz zamieszczenie w lokalnej prasie codziennej i internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].