Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 09.11.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.18.3.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. a) Drugi przetarg ustny ograniczony:

Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

b) Trzeci przetarg ustny nieograniczony:

Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 427/3 obr.09 o powierzchni 0,3924 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem B.MP.UZ.- tereny zabudowy pensjonatowej i uzdrowiskowej.

rzeznaczenie podstawowe: zabudowa pensjonatowa i uzdrowiskowa wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędnymi do jej funkcjonowania.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 16 lutego 2018 roku.

Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) w trybie przetargowym:

a) w przetargu ograniczonym do osób fizycznych i przedsiębiorstw należących do sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)- dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13;
b) w przetargu nieograniczonym - dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 427/3 obr. 09.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz., 10:00 – dz. nr 179/19, godz.10:30 – dz. nr 427/3.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

 • dz. nr 179/19 - 1 600 000,00 zł
 • dz. nr 427/3 - 980 000,00 zł

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,
 • oświadczenia, że zna i akceptuje jego warunki określone w ,,Regulaminie przetargu” oraz zapoznał się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
 • oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

5. Wadium w wysokości:

 • 160 000,00 zł - dla nieruchomości nr 179/19
 • 100 000,00 zł - dla nieruchomości nr 427/3.

należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 14 stycznia 2019r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Busko-Zdrój.

Informacje dodatkowe.

 • Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 • Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 41-370-52-62; tam też wyłożony jest do wglądu ,,Regulamin przetargu”
 • Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój, zamieszczenie w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.
 • Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.
 • Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o wynikach przetargu [ pdf ] (2018-01-28).