Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 1 marca 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3, terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH zawiadamia,

że do dnia dzisiejszego do tut. organu nie wpłynęły uwagi strony postępowania/współwłaściciela działki ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój, w sprawie przedmiotowego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozprawy administracyjnej i oględzin, przeprowadzonych w dniu 4 lutego 2019r.

Wobec powyższego, z przyczyn niezależnych od organu, w celu umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się w sprawie, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), wyznaczam nowy termin załatwienia nin. sprawy do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią akt sprawy w siedzibie PGW Wody Polskie ZZ Kielce Nadzór Wodny w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, 28-100 Busko - Zdrój, piętro III, pokój nr 26, tel. 41 378 40 39, oraz składać w terminie do 7 dni, licząc od daty upływu 14 dniowego terminu wyznaczonego do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe oraz na których zlokalizowany jest wylot kanalizacyjny i rów/odbiornik.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij