Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Kielce, dnia 10 maja 2019 r.

WOO-I.420.91.2018.MW.17 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 października w 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Kopalni Gipsu „Leszcze” S. A.; Leszcze 15, 28-400 Pińczów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu gipsu ze złoża „Leszcze”, po złożeniu przez Inwestora przy piśmie z dnia 24.04.2019 r. znak: KK 204/16/19 raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia

postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r., znak: WOO-I.420.91.2018.MW.16 podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne.

Na w/w postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia. Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 13.05.2019 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu związanym z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jak również umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów wyznaczam przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 04.09.2019 r.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pok. 117, w godzinach 730 - 1530, wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].