Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 30 kwietnia 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony przez Dyrektora Zarządu IKM AGROPOM Sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2018 r. i skorygowany w dniu 19 marca 2019 r., została wydana decyzja znak: KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG z dnia 30 kwietnia 2019r., udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na okres 5 lat, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istniejącym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie PGW Wody Polskie ZZ Kielce Nadzór Wodny w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój, piętro III, pokój nr 26, tel. 41 378 40 39, w terminie do 14 dni, licząc od daty upływu 14 dniowego terminu wyznaczonego do zapoznania się z decyzją.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów, z których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe oraz na których zlokalizowany jest wylot kanalizacyjny i rów/odbiornik.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].