Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 11 lipca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ew. 788, 230, 231, 780/2, 781, 782, 779/1, 794/2, 783, 795, 260, 261, 264, 265, 268, 272/1, 272/2, 273/3, 273/5, 280/3, 281, 284, 285/1, 285/2 położonych w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 42/1, 43/1 położonych w Busku-Zdroju, obręb 05.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 lipca 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 26 lipca 2019 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].