Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 11 lipiec 2019 r. 

Znak: BUŚ.6733.28.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 7, 8, 9/1, 9/2, 10/8, 10/7, 10/10, 10/9, 69/1, 70/1, 70/2, 69/2, 10/6, 71/2, 42, 44, 75/2, 45/2, 45/1, 76/1, 77/2, 78/2, 41, 48, 79/3, 69/2, 81/1, 49/2, 50, 51, 81/6, 52, 81/7, 53, 79/4, 81/3, 80/2, 79/5 położonych w Wolicy gm. Busko-Zdrój obręb 42.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 11 lipca 2019 roku do dnia 26 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].