Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 11 września 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

Zawiadamiam

strony postępowania, że wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N!KKi_BUSKO-ZDRÓJ_SZANIEC na działce ozn. nr ew. 370 położonej w sołectwie Dobrowoda gm. Busko-Zdrój, pismem z dnia 03.09.2019 r. został uzupełniony zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach jakie wydano w toku w/w postępowania.

Informuję jednocześnie, że zmianie uległ rodzaj wnioskowanej inwestycji. Dotychczas prowadzone było postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N!KI_BUSKOZDRO_SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53,00 m n. p. t. posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce ozn. nr ewid. gr. 370 położonej w sołectwie Szaniec, gm. Busko – Zdrój.

W chwili obecnej postępowanie prowadzone jest dla inwestycji polegającej na: budowie stalowej wieży kratowej o wysokości 53m n.p.t posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstawy wieży fundament pod urządzenia teletechniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji o wym. 9.0m x 9.0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony – ogrodzenie o wysokości do 2.60m. Fundament pod platformę sprzętową; urządzenia teletechniczne; rozdzielnica elektryczna: trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49.00 na azymucie 30,150,260 stopni pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotopowo ( EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczą 9427 W ; jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47.0m na azymucie 163 st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3.0m x 6.3m wykonana z tłucznia kamiennego na działce ozn. nr ewid. gr. 370 położonej w sołectwie Szaniec, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 września 2019 roku do dnia 27 września 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].