Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 14 styczeń 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.1.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.). 

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Smolarczyk reprezentująca firmę Gaz sp. z o.o., ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie średnic od PEdn25 do PEdn90 na działkach ozn. nr ewid.:

523,522,521/2,521/1,572,525,569/3,568,566,565/3,564/10,1236/13,1236/16,
564/8,1250/4,561,560/6,560/5,560/4,560/3,560/2,560/1,559/4,559/2,1223/4,1223/6,1245/11,
1245/12,553/9,553/1,553/7,553/2,553/3,553/4,553/5,553/6,552,551/8,551/7,1239,547/7,547/6,
547/1,546,545/6,545/5, 545/4 545/3,545/2,545/1 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].