Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 03.01.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.26.2019

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 36 Słabkowice, gm. Busko-Zdrój, oznaczonych jako działki nr 461/1 i 213/2, posiadających nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w miejscowości Słabkowice.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, a także w dniu 31 października 2019 r. na łamach "Gazety Prawnej" ukazało się ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy w celu wydania stosownej decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który podjęta zostanie decyzja, mogą też złożyć oświadczenie, co do zebranych dowodów i materiałów. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 62.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.