Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO–ZDRÓJ
z dnia 07 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko–Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok postanawiam, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku–Zdroju powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w osobach:

1. Jolanta Maj – przewodniczący komisji
2. Krzysztof Guzikowski– z-ca przewodniczącego komisji
3. Małgorzata Kuza– członek komisji
4. Anna Zgrzebnicka– członek komisji

§ 2.

Na wniosek przewodniczącego komisji w pracach komisji mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 3.

Komisja działa w oparciu o tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, zawarte w programie współpracy Gminy Busko–Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 09 grudnia 2019 w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].