Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 25.03.2020 r.

KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256),
- art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z późn. zm),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Solec - Zdrój, postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych i wód istniejącymi wylotami;
 2. wykonanie urządzeń wodnych;
 3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów,

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój".

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr. ewid.:

 • 76/1, 527/1, 530, 344, 331, 336, 337, 342/14 Solec - Zdrój - obręb 0007 Solec - Zdrój, w miejscowości Solec - Zdrój, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 304, 545, 305, 306, 76/1, 308, 660, 312/2, 313, 544, 626, 547, 531, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1, 94, 93, 92 Strażnik - obręb 0008 Strażnik, w miejscowości Strażnik, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 1185, 1189, 1188, 1187, Żuków - obręb 0019 Żuków, w miejscowości Żuków, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 870, 1019/1, 886, 873, 872/2, 872/1, 170, 168, 700, 30, 622, 560/2, 342, 339, 338/1, 336, 335, 334, 333, 75, 77, 332, 331, 330, 329, 328, 342, 29, 28, Piasek Mały - obręb 0005 Piasek Mały,
  w miejscowości Piasek Mały, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 151, 150, 145/2, 145/1, 146, 32, 64/2, 36/3, 64/1, 63, 62/1, 345/2, 345/1, 36/2, 17, 16, 15/5, 15/6, 15/3, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7/1, 7/2, 6, 5/2, 5/1, 21, 66, 300/1, 32, Baranów - obręb 0001 Baranów, w miejscowości Baranów, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 205, 206, 207, 209, 211/1, 211/2, 226, 243, 225, 224, 215, 214, 213, 212 Skotniki Małe - obręb 0035 Skotniki Małe, w miejscowości Skotniki Małe, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 495, 400, 429, 428, 420, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 135, 134, 133, 130/3, 130/1, 129, 127, 126, 406, 5, 4, 3, 404, 420 Skotniki Duże - obręb 0034 Skotniki Duże, w miejscowości Skotniki Duże, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 23, 24, 25, 26, 27, 1/37, 447/2, 447/11, 447/10, 203, 201, 200, 199/1, 198, 197/4, 197/3, 197/2, 458 Radzanów - obręb 0030 Radzanów, w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 5792 Zbludowice - obręb 0043 Zbludowice, w miejscowości Zbludowice, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Informację o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z późn. zm), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu podał do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń PGW Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, Urzędzie Gminy w Busku - Zdroju oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

W toku postępowania ustalono, że zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień należy rozszerzyć o dodatkowy zakres tj. obszar w granicy działek o nr ewid.:

 • 641,186/5, 690 i 688 Piasek Mały - obręb 0005 Piasek Mały, w miejscowości Piasek Mały, gmina Solec
 • Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 22/10 Baranów - obręb 0001 Baranów, w miejscowości Baranów, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;
 • 450/2 Skotniki Duże - obręb 0034 Skotniki Duże, w miejscowości Skotniki Duże, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,

Ww. działki nie zostały objęte w załączonej informacji/zawiadomieniu oraz obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 09.03.2020 r. w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, właściciele ww. działek posiadają w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego status strony, ma prawo zapoznać się z tematem i zakresem toczącego się postępowania wodnoprawnego, treścią zgromadzonej dokumentacji, uczestniczyć w postępowaniu w każdym jego stadium, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszać żądania i wnioski.

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie posterowania poprzez Obwieszczenie.

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (poprzez Obwieszczenie).

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek -piątek, 7:00-15:00). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka (telefon 15/832-27-97) a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, Urzędzie Gminy w Busku - Zdroju oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do dnia 27 kwietnia 2020 r. termin załatwienia ww. sprawy. W/w termin przedłuża się w celu umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].