Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 13 marca 2020 r.

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ
O MIEJSCU I TERMINIE ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ I OGLĘDZIN

Na podstawie art. 10, art. 61, art. 85, art. 89 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 256), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony 6 sierpnia 2019 r. i ostatecznie uzupełniony 20 lutego 2020r. przez Gospodarstwo Rybackie Górki Sp. z o.o., Górki 45, 28-160 Wiślica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o., na okres ważności 30 lat.

Jednocześnie informuję, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. (czwartek), o godz. 9 — zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 26 i następnie oględziny terenu w przedmiotowej sprawie.

Na rozprawę i oględziny należy przybyć osobiście lub delegować upoważnionych pisemnie przedstawicieli, celem złożenia wiążących wyjaśnień i dowodów. Kosztów delegacji nie zwraca się.

Stosownie do art. 79 § 2 ww. ustawy Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu oględzin.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 36 Kpa z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowego postępowania administracyjnego, konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i oględzin w terenie, wyznacza się przewidywany termin załatwienia nin. sprawy do dnia 30 maja 2020 r. Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele niżej wymienionych gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia wodne oraz znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód:

Gmina Wiślica

Obręb 0002 Chotel Czerwony, działki ewid. nr: 884, 210, 883, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859 ,858, 857, 856, 855, 854, 853.
Obręb 0005 Górki, działki ewid. nr:

- arkusz 1: 351, 97, 99, 93/1, 409, 11, 454, 238, 354, 236/1, 235, 234 , 233, 232/2, 232/1, 231/1, 404, 455, 252, 435, 97, 351, 407, 88/2, 89, 45/1, 1, 3/4, 3/3, 400;

- arkusz 2: 246, 247, 304, 257/1, 257/2, 259, 261, 263, 255, 253, 251, 249, 215, 214, 213/1, 213/2, 212, 211, 216, 217, 218/2, 218/1, 219, 220, 221, 222, 316/1, 299 , 297, 236, 241, 316/1, 316/2, 242, 243, 244, 245, 159, 166, 312, 274/3, 274/4, 274/5, 275/1, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 262, 260,258, 257/1,256/2, 256/1, 254, 252, 250, 248;

- arkusz 3: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1; 9/2; 9/3 ;9/4; 9/5; 10/1; 11/8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;23; 24; 25/1; 25/2 26; 27; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/5; 29,30; 31/1; 31/2; 32; 34; 35/2;36;37; 39; 40;41; 42; 43; 44; 45; 46; 47, 31/1; 31/2 , 22./1, 22/2; 38.

Obreb:0017 Szczerbaków, działki ewid. nr: 565, 770/2, 122/2, 123/2, 124/2, 125/2, 126/2, 127/2, 128/2, 129/2, 726/1,130/2, 716/2, 171/2, 170/2, 169/2, 725/2, 168/2, 714/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/2, 150/2, 148/2, 147/2, 141/2, 140/2, 300/2, 136/2, 137/2, 135/2, 134/2, 133/2, 132, 301, 539, 297/2, 296/2, 296/1, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 133/2. Obręb: 0018 Szczytniki, działki ewid. nr: 845, 846, 330, 331, 332, 333,334, 335, 336, 337.

Gmina Nowy Korczyn

Obręb: 0021 Strożyska, arkusz 2 działki ewid. nr: 49, 48, 47, 46, 45/1, 386, 80/1, 80/2, 79, 78, 77, 76, 403, 74, 73,72, 71, 386 ,385, 393, 387,70/1, 384.

Gmina Busko Zdrój

Obręb 0005 Budzyń, działki ewid. nr: 254, 255.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].