Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2020.05.21

Znak: BUŚ.6733.46.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 256 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 )

Zawiadamiam

strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS3303E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95 m n.p.t., anteny sektorowe (6 szt.), anteny radiolinii (2 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ew. 402/2 położonej w sołectwie Owczary gm. Busko-Zdrój pismem z dnia 15.05.2020 wniosek w przedmiotowej sprawie został uzupełniony zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach jakie wydano w toku w/w postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 8 czerwca 2020 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].