Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Warszawa, dnia 06.11.2020 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.261.2019.mko/KCz/maz.l2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środoiwsku i jego ochronie, udziale społeczeństwa iv ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 3 października 2019 r., znak: WOO-I.420.57.2018.KT.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ulicy odDK nr 73 iv Broninie do ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju wraz Z rozbudową ulicy Przemysłowej w Busku-Zdroju, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2020 r.

Ponadto informuję, że — zgodnie z art. 37 § 1 Kpa — stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].