Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 2021.02.18

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój
Znak:BUŚ.6220.17.2020

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, ż e

tut. Organ decyzją znak:BUŚ.6220.17.2020 z dnia 16.02.2021 r. orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082 T Kostki Małe–Oleszki–Wełecz, w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest następująca:

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 5+415,00 przebiegu drogi powiatowej Nr 0082T na skrzyżowaniu (działka nr 185 obr. Wełecz gm. Busko-Zdrój). Następnie droga przebiega przez wieś Wełecz – działka nr 293. Koniec projektowanego odcinka drogi powiatowej 0082T zlokalizowany jest w km 7+285,00 – działka nr 66/1 obr. Siesławice gm. Busko-Zdrój.

Inwestycja będzie również realizowana na działce drogowej nr 311 obr. Wełecz gm. Busko-Zdrój oraz na działkach przyległych bezpośrednio do działki drogowej nr 293 obr. Wełecz gm. Busko-Zdrój zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Planowane przedsięwzięcie realizuje Powiat Buski – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju z siedzibą: Wełecz 146; 28-100 Busko-Zdrój.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pokój Nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od w/w decyzji, w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 24.02.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].