Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 10 czerwca 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 roku wydana została Decyzja Nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Remont, budowa i przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej niskoparametrowej preizolowanej z przyłączami na działkach ozn. nr ewid. gr. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50 położonych na osiedlu Pułaskiego w Busku – Zdroju (obręb 10)”.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 11 czerwca 2021 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij