Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 2021.06.07

Znak: SKO.PZ-71/1551/123/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021, poz. 741) 

zawiadamiam

iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 07.06.2021 oku po rozpoznaniu sprawy z odwołania Stron postępowania, od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27.01.202 lr. znak: BUŚ.6733.46.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 402/2 położonej na ternie sołectwa Owczary, gm. Busko-Zdrój, na rzecz P4 Sp. Z o.o. ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa (aktualny adres: ul.Wynalazek 1, 02-677 Warszawa) dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS 3303E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95m n.p.t. anteny sektorowe (6 szt.), anteny radiolinii (2 szt.), wewnętrzną linią zasilającą, systemem antenowym wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone urządzenia zasilające , sterujące i nadawczo -odbiorcze, uchyliło w/w decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

Z treścią wymienionej wyżej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.
Obwieszczenie zostaje także wywieszone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w pobliżu planowanej inwestycji, a także w inny dotychczas zwyczajowo przyjęty sposób w danej miejscowości.
Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij