Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 15.09.2021 r.

Znak: GKN.683.55.2020 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 212/20 o pow. 0,0424 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 26 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia, w tym przypadku do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Starosty Buskiego.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń i udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].