Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 2021.10.08

Znak: BUŚ.6733.20.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 741)

zawiadamiam

strony postępowania, iż wydana została decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PEdn90 na działkach ozn. nr ewid. gr. 133, 132, 740 i 97 (droga) położonych w sołectwie Chotelek gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 08.10.2021 do dnia 23.10.2021 roku.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].