Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 24 listopada 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.34.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 24 listopada 2021 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 497/2, 191, 190, 189/3, 189/2, 184, 185, 195, 186, 183, 509/10, 497/1, 509/11, 509/9, 509/14, 509/15, 196, 197/2 położonych w Zbrodzicach gm. Busko-Zdrój, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim jest uzyskanie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25 listopada 2021 roku do dnia 8 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].