Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.30.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie Rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. świętokrzyskim”

  • Zadanie 1 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 387, 388, 386/2 położonych w Młynach gm. Busko-Zdrój,
  • Zadanie 2 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 24/4, 158/28, 157/1, 75/2, 75/1 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój,
  • Zadanie 3 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 24/4 położonej w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 5 sierpnia 2022 roku do dnia 18 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, al. Adama Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].