Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dnia 16 listopada 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH

WOO-I.420.11.2022.MK/NS.10 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w dniu 16.11.2022 r., wydał decyzję znak: WOO-I.420.11.2022.MK/NS.9 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na rolę znajdującego się na działce o nr ewid. 1/1 położonej w obrębie Wełecz, gm. Busko- Zdrój.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 18.11.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce), w godzinach od 7.30 do 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 41 3435361 lub 41 3435363) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 k.p.a.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].