Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  1. Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w systemie dziennym

6

2.

Dzieci, których jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, studiuje lub uczy się w systemie dziennym

5

3.

Dzieci, które w poprzednim roku brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostały przyjęte do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, o ile w roku poprzedzającym uprawnione były do objęcia wychowaniem przedszkolnym

4

4.

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły

3

5.

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców

2

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w tabeli powyżej pkt 1, 2, 4 i 5 są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), natomiast dane określone w pkt 3 tabeli potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.

  1. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

6

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

5

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

4

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w miejscowości, w której położona jest szkoła

3

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w pkt 1 - 4 tabeli powyżej są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).

Kryteria rekrutacji zostały określone w:

  1. Uchwale Nr XVI/187/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

  2. Uchwale Nr XXVII/380/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

     Busko-Zdrój, 19 stycznia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Zarządzenie [ pdf ].