Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.
Wniosek na dofinansowanie prac przy zabytkach może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz zlokalizowanym na terenie gminy Busko-Zdrój.
Na udzielenie przedmiotowej dotacji w budżecie Gminy Busko-Zdrój na 2023r. została zabezpieczona kwota 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zasady i tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Busko-Zdrój (www.umig.busko.pl) w dziale prawo lokalne, w Uchwale Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnione zostanie w szczególności:
1) stan techniczny zabytku,
2) zwiększenie atrakcyjności zabytku dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych,
3) dostępność obiektu dla społeczności lokalnej i turystów,
4) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
5) dotychczas poniesione koszty konieczne na wykonanie prac przy zabytku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, parter, pokój nr 18, tel. 41-370-52-41.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w tymczasowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju mieszczącej się w budynku Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27 w Busku-Zdroju (dawna siedziba ARiMR)- wejście od strony ul. Armii Krajowej, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek: godz. 8.00 - 16.00, w pozostałe dni: godz. 7.00 - 15.00).
Termin składania wniosków upływa w dniu 20 lutego 2023r. (tj. poniedziałek).
Wnioski o dotację niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, a także złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania wniosku wraz z załącznikami pocztą, decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].